Selecteer een pagina

Individuele behandeling bij het oplossen van psychische klachten en problemen. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten met een betrokken en  persoonlijke aanpak.

Wat kunt u verwachten en hoe ziet een traject eruit?

Intake
Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.  Als u deze heeft kunt u een afspraak met mij maken voor een intakegesprek. Dit gesprek heeft als doel uw klachten zo helder mogelijk in kaart te brengen, zo nodig met behulp van vragenlijsten of testmateriaal. De intake duurt 60-90 minuten. Er wordt een diagnose gesteld en een inschatting gemaakt van het aantal behandelsessies en type behandeling. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgesteld in uw behandelplan.

Behandeling
Na de intake wordt er gestart met de behandeling. De duur van de behandeling varieert van vijf tot twaalf gesprekken. Doorgaans vinden gesprekken eens per twee weken plaats, dit wordt onderling afgestemd. De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd. Indien nodig kan er ook tussendoor contact zijn met uw verwijzer. Dit gebeurt echter alleen met uw toestemming. In de laatste sessie kijken we evaluerend terug en besteden we aandacht aan terugvalpreventie, zodat het ook na de behandeling goed met u blijft gaan. De mogelijkheid tot een follow-up afspraak, een aantal maanden later, wordt altijd geboden.

Kwaliteit
Als Gz-psycholoog ben ik gebonden aan een beroepscode. Dit betekent dat er eisen, richtlijnen en gedragsregels gelden voor mijn beroepsmatig handelen. Daarnaast is binnen de wet BIG en binnen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) het medisch beroepsgeheim wettelijk geregeld.

Kwaliteitsstatuut: Overige bepalingen zijn in te zien in een goed gekeurd kwaliteitsstatuut, deze ligt ter inzage in de praktijk.  

Klachten
Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over de behandeling is het van belang dit bespreekbaar te maken. Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van het NIP, te bereiken via: nip@klachtencompany.nl
De klachtenregeling is hier te vinden.